Logistické centrum Svätý Jur- rozšírenie kapacity parkovacích plôch, SO01 parkovisko "A" a SO205.1 Dažďová kanalizácia + ORL - nové parkovisko

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom mavrhovanej činnosti je rozšírenie parkoviska pre klientov Logistického centra v Svätom Jure.o 48 parkovacích miest.
 • Dotknutá obec: Svätý Jur (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Pezinok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
 • Navrhovateľ: Logistické centrum Svätý Jur a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 35795972
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad Svätý Jur
  Okresný úrad Pezinok, OSZP - štátna vodná správa
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.