Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci,
pripravili sme pre vás dotazník, vyplnením ktorého nám pomôžete zlepšiť obsah webových stránok Informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ďakujeme za jeho vyplnenie.
Redakcia Enviroportálu
Vyplniť dotazník

Komplex Hutná – polyfunkčné domy Hutná ul., Banská Bystrica

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je poskytovanie trvalého bývania a zabezpečenia parkovania pre obyvateľov domu a návštevníkov ako aj pre riešenie občianskej vybavenosti daného územia. Jedná sa o nevýrobný objekt, z čoho vyplýva, že technické a technologické vybavenie stavby zahŕňa základné technické zariadenia: zdravotechnická inštalácia, požiarny vodovod, vzduchotechnické zariadenia, vykurovanie a chladenie objektu, silnoprúdové rozvody a zariadenia, slaboprúdové rozvody a zariadenia, výťahy.
 • Dotknutá obec: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Navrhovateľ: PROFINEX holding s.r.o., Horná 65A, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
 • IČO Navrhovateľa: 36045284
 • Povoľujúci orgán: Mesto Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.06.2021
  Spracovateľ zámeru ENVIGEO a.s., Kynceľová 2, Banská Bystrica
  Text zámeru
  16.06.2021
  16.06.2021