Kamenica nad Cirochou - intenzifikácia ČOV

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie kanalizácie a zväčšenie kapacity čistierne odpadových vôd z obcí Kamenica n/C a Kamienka
 • Dotknutá obec: Hažín nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou, Kamienka (okres: Humenné)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Humenné
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
 • Navrhovateľ: Výchoodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 36570460
 • Povoľujúci orgán: Mesto Humenné, Obec Kamenica n/C, OÚ Humenné, OSŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.