Preskočit na obsah

I/15 Stropkov preložka cesty

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Keďže aktuálny projekt stavby pre stavebné povolenie obsahuje zmeny oproti dokumentácii stavebného stavebného zámeru a rozpracovanej DÚR ktoré boli podkladom pre spracovanie Zámeru pre zisťovacie konanie v roku 2008 a ide o zmenu pôvodnej navrhovanej činnosti, bolo potrebné vypracovať Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu NR SR č. 24/2006 Z.z.
 • Dotknutá obec: Stropkov (okres: Stropkov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Stropkov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Športová 2, 09101 Stropkov
 • Navrhovateľ: Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 00003328
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad v sídle kraja Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru č. 2, 08001 Prešov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  17.05.2021
  18.05.2021
  18.05.2021
  18.05.2021