Harichovce - protipovodňová ochrana obce - Levočský potok

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodňovej ochrany
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je riešenie protipovodňovej ochrany zastavaného územia obce Harichovce na Levočskom potoku. Ide o rekonštrukciu koryta, v trase jestvujúceho Levočského potoka, v úseku km 0,00 - 1,840 (rkm 6,869 - 8,709). Cieľom rekonštrukcie koryta toku je zvýšenie jeho prietočnosti a stabilizácia jeho brehov, čím sa zabezpečí ochrana zastavanej časti obce proti veľkým vodám a nepriaznivým vplyvom vodnej erózie.
 • Dotknutá obec: Harichovce (okres: Spišská Nová Ves)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Spišská Nová Ves
 • Navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36022047
 • Povoľujúci orgán: Obec Harichovce,
  OÚŽP Spišská Nová Ves
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.