Preskočit na obsah

Environmentalne centrum

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia urcené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatocne zadržaným objemom - s rozlohou 14.4 Tematické parky 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom posudzovania je zámer investora je vybudovať na plochách prevažne poľnohospodársky využívanej pôdy environmentálny park.
 • Dotknutá obec: Lučenec (okres: Lučenec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Lučenec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Republiky 26, 98406 Lučenec
 • Navrhovateľ: Invictum Holdings, a. s., Erenburgova 15, 984 01 Lučenec
 • IČO Navrhovateľa: 48010715
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor dopravy a pozemných komunikácií,Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP,Mesto Lučenec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.07.2021
  Spracovateľ zámeru A-U- PLANSTAV, s. r. o. Rimavská Sobota
  Text zámeru
  02.07.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  23.08.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  28.09.2021