Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.9 Elektrické dráhy, závesné dráhy alebo podobné dráhy osobitného druhu a trolejbusové dráhy
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Postupná modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate s rozchodom 1000mm v úseku od tunela po v súčasnosti už zmodernizovaný úsek trate.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Karlova Ves, Bratislava - Dúbravka (okresy: Bratislava I, Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 00603481
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2, 841 02 Bratislava
  MČ Bratislava – Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
  MČ Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21, Bratislava
  Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.