Bytový dom "URSUS", ul. 29. augusta, Poprad

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba nového bytového domu na pozemkoch vo vlastníctve investora, v k.ú. Poprad. Výstavbou bytového domu sa zabezpečí nové bývanie v 2, 3 a 4 izbových bytoch o celkovom počte 90 nových bytov, vrátane potrebnej statickej dopravy.
 • Dotknutá obec: Poprad (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: URSUS-BAU s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 50122720
 • Povoľujúci orgán: Mesto Poprad, Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.