Business centrum T2, Moldavská cesta 8/A, Košice

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba objektu Business centrum T2 (administratívna funkcia) s celkovým počtom parkovacích miest 208.
 • Dotknutá obec: Košice - Juh (okres: Košice IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: CMT-Real, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36725269
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad - Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.