| Print

Územný plán obce Hôrka - zadanie

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Obec nemá v súčasnosti spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu. Pri povoľovaní stavieb sa vychádza z urbanistickej štúdie vypracovanej pre sídelné útvary Hozelec, Švábovce, Hôrka. Dokumentácia nie je kompletná. Urbanistická štúdia rieši jednotlivé obce ako obytné satelity mesta Poprad. Zadaním sa bude riešiť nový územný plán obce Hôrka.
 • Dotknutá obec: Hôrka (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Obstarávateľ: Obec Hôrka
 • IČO Obstarávateľa: 00326194
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo v Hôrke
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.