| Print

Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - zmena a doplnok č.1

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dôvodom predloženej zmeny strategického dokumentu je zosúladenie rozpočtu a merateĺných ukazovateľov RIUS a zapracovanie pripomienok k dokumentu a doplnenie novej prílohy 7.20 "Vyhodnotenie dopravno - sociologického prieskumu".
 • Dotknutá obec: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 37808427
 • Schvaľujúci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.