Preskočit na obsah

Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti Ferozmat trade s.r.o.

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.3 Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu... 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: 1. Dve elektrické taviace pece na tavenie kovov, pričom daná technológia nadväzuje na mechanickú úpravu odpadov z neželezných kovov v jestvujúcej prevádzke; 2. Výroba síranu meďnatého (modrej skalice) ako nadväzujúci technologický proces na výstupný produkt z taviacich pecí, ktorým budú malé niekoľkomilimetrové guľôčky medi ktoré budú v zariadení primárnou surovinou pri výrobe modrej skalice.
 • Dotknutá obec: Okoličná na Ostrove (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Ferozmat trade s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
 • IČO Navrhovateľa: 48336831
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  18.09.2023
  Spracovateľ zámeru HSE, s.r.o., Kpt. Nálepku 56, 920 01 Hlohovec
  Text zámeru
  18.09.2023
  18.09.2023
  18.09.2023