Preskočit na obsah

Zvolenská Slatina – Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov-Miroslav Babic

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie mobilného zariadenia pozostávajúceho z troch zostáv technologických celkov na účely zhodnocovania ostatných odpadov, ktoré sú charakterizované ako odpady získané najmä pri zemných a búracích prácach stavebných objektov, pri prípravných prácach pre realizáciu stavby, pri drvení kameniva a vybúranej sute, recyklácie zeminy a podobne. Výstupom z procesu zhodnocovania ostatných odpadov bude recyklát – stavebný materiál využiteľný v stavebníctve. Spôsob zhodnocovania a zneškodňovania odpadov bude prebiehať činnosťami R 5 a R 12 v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Dotknutá obec: Zvolenská Slatina (okres: Zvolen)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Miroslav Babic – STAVSTROJ, Školská 1570/15, 962 05 Hriňová
 • IČO Navrhovateľa: 34324003
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  01.10.2021
  Spracovateľ zámeru Creative, spol. s.r.o.
  Text zámeru
  01.10.2021
  01.10.2021
  01.10.2021
  01.10.2021

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  28.01.2022