Preskočit na obsah

ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry v uzle Žilina

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.4 Železnicné stanice, terminály a) osobné b) zmiešané (nákladné + osobné) c) zriadovacie d) nákladné, prekladiská kombinovanej dopravy e) kontajnerové prekladiská f) pohranicné prechodové 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: K najvýznamnejším zmenám navrhovanej činnosti v porovnaní s pôvodným riešením patria: - nové cestné mimoúrovňové prepojenie ul. 1. mája s ul. Uhoľná a následne s cestou I/60 (nový cestný nadjazd v žkm 336,975 namiesto plánovaného podjazdu), - nová cestná infraštruktúra súvisiaca s novým mimoúrovňovým prepojením ul. 1 mája – Uhoľná – Ľavobrežná, - predĺženie existujúceho podchodu pre peších v žkm 337,261 z ul. Národná až za ul. Uhoľná (namiesto pôvodného predĺženia po ul. Uhoľná), - rekonštrukcia železničného mosta cez rieku Váh vrátane doplnenia novej lávky pre chodcov a cyklistov, - vybudovanie parkoviska pri žel. zastávke Nová Žilina (resp. Žilina odbočka), - rekonštrukcia priestorov WC jestvujúcej staničnej budovy a prístavba budovy riadenia dopravy, - rekonštrukcia jestvujúcej trakčnej napájacej stanice (namiesto vybudovania novej trakčnej napájacej stanice), - zmeny v návrhoch protihlukových stien.
 • Dotknutá obec: Žilina (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: Železnice Slovenskej Republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31364501
 • Povoľujúci orgán: Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
  MDVaRR SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
  Okresný úrad Žilina, OSZP3, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  14.11.2017
  Text oznámenia o zmene
  14.11.2017
  14.11.2017
  14.11.2017
  14.11.2017
  14.11.2017
  14.11.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  21.12.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  25.01.2018