ZOHT - zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je práve zhodnotenie biologických odpadov v mieste vzniku. Jednotlivé druhy odpadov sa budú zhodnocovať priamo u pôvodcov týchto odpadov, čím sa zvýši efektivita zhodnotenia odpadov a zároveň sa zabráni ukladaniu odpadov na skládkach odpadov a taktiež sa znížia nároky na prepravu odpadov vo väčšom objeme, čím dôjde k prekrývaniu viacerých pozitívnych efektov na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia.
 • Dotknutá obec: Tichý Potok, Ďačov, Poloma, Hanigovce, Lipany, Olejníkov, Rožkovany, Milpoš, Šarišské Dravce, Bajerovce, Brezovica, Jakubova Voľa, Oľšov, Dubovica, Červenica pri Sabinove, Krivany, Kamenica, Krásna Lúka, Lúčka, Červená Voda, Nižný Slavkov, Torysa (okres: Sabinov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Sabinov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 85, 08301 Sabinov
 • Navrhovateľ: Združenie obcí hornej Torysy
 • IČO Navrhovateľa: 37938231
 • Povoľujúci orgán: OÚ Prešov, OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  10.10.2019
  Spracovateľ zámeru Ing. Ľubica Nagyová, Juhoslovanská 3, 040 13 Košice mobil: 0917 885 367, mail: lubka.nagyova@gmail.com
  Text zámeru
  10.10.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.12.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  25.02.2020