Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Zníženie tvorby čistiarenského kalu na ČOV Myjava

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Modernizácia technologickej časti „Dekantačná odstredivka“, súčasťou ktorej je doplnenie procesu sušenia odstredeného kalu s využitím tzv. tenkovrstvej rotačnej sušiarne, ktorej energetická spotreba bude zabezpečená fotovoltickými panelmi kombinovanými s tzv. pieskovými zásobníkmi tepla. Zmena sa bude týkať aj stavby novej vyhnívacej nádrže a rekonštrukcie pôvodnej vyhnívacej nádrže, ktorej proces vyhnívania priamo ovplyvňuje navrhovanú zmenu činnosti zníženia tvorby mechanicky odvodnených kalov na výstupe z ČOV. Hlavným dôsledkom tejto modernizácie a rekonštrukcie bude celkové zníženie objemu odpadov produkovaných z prevádzky ČOV Myjava, pričom rekonštrukcia a modernizácia nebude mať za následok zvýšenie celkových kapacitných nárokov prevádzky na spotrebu energií a médií. Rekonštrukcia bude zapracovaná do aktuálneho technologického toku. Výsledkom bude zníženie množstva zahusteného, odstredeného a následne vysušeného kalu na výstupe z kalového hospodárstva, o približne 70% z aktuálneho objemu.
 • Dotknutá obec: Myjava (okres: Myjava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Myjava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Moravská 1, 907 01 Myjava
 • Navrhovateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., so sídlom ul. Prešovská č. 48, Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35850370
 • Povoľujúci orgán: Mesto Myjava, OÚ Myjava - OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  30.06.2023
  Text oznámenia o zmene
  30.06.2023
  30.06.2023
  30.06.2023
  30.06.2023
  30.06.2023
  30.06.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  29.09.2023

  Zámer

  Právoplatné rozhodnutie
  20.11.2023
  20.11.2023