Preskočit na obsah

Zneškodňovanie vedľajších živočíšnych produktov v spaľovacom zariadení na farme Domafala - Jesenské

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.5 Kafilérie a veterinárne asanacné ústavy
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je bezpečné zneškodňovanie uhynutých zvierat z vlastného chovu na farme Domafala – Jesenské v kremačnej peci určenej na spaľovanie zvierat, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákaz. Kremačná pec je typové zariadenie Waste spectrum Ltd., UK. Prevádzkovateľ farmy plánuje zavedenie tohto spôsobu zneškodňovania uhynutých zvierat z dôvodu minimalizácie prenosu afrického moru ošípaných z okolia na farmu.
 • Dotknutá obec: Jesenské (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Navrhovateľ: Agroland Ipeľ, s.r.o., 935 75 Ipeľský Sokolec 360
 • IČO Navrhovateľa: 36680231
 • Povoľujúci orgán: Obecný úrad Jesenské – stavebná úradovňa;
  Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy OO,
  Regionálna veterinárna a potravinová správa Rim. Sobota
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.08.2022
  Spracovateľ zámeru ENVIROSAN spol. s r.o., Školská 2, 976 13 Slovenská Ľupča
  Text zámeru
  16.08.2022