Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č.5 územného plánu obce Zemplínska Nová Ves

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom spracovania Zmien a doplnkov č.5 ÚPN-O je ustanoviť pre obec Zemplínska Nová Ves (v rozsahu jeho administratívnych hraníc) zásady a regulatívy v zmysle § 11, ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon). Vymedzeným riešeným území predmetných zmien a doplnkov je územie len katastrálne územie obce Zemplínska Nová Ves v časti katastrálneho územia Zemplínsky Klečenov a Úpor. Zmeny a doplnky územného plánu obce sa spracúvajú z dôvodu požiadaviek na zmeny funkčného využitia územia.
 • Dotknutá obec: Čeľovce, Zemplínsky Branč, Trebišov, Kožuchov, Zemplínska Nová Ves, Veľaty, Stanča, Zemplínske Hradište, Nižný Žipov, Lastovce (okres: Trebišov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trebišov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Námestie mieru 804/1 , 07501 Trebišov
 • Obstarávateľ: Obec Zemplínska NOvá Ves
 • IČO Obstarávateľa: 00332186
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  23.11.2022
  Oznámenie
  23.11.2022
  23.11.2022
  23.11.2022