Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 5/2022 Územného plánu obce Kapušany"

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom Zmien a doplnkov č. 5/2022 ÚPN-O Kapušany je aktualizovať územný plán v súlade s požiadavkami fyzických osôb odsúhlasených obcou. Zároveň sa aktualizuje súlad územného plánu obce s novým Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja, schváleným v roku 2019. Dôvodom na spracovanie zmien a doplnkov ÚPNO je požiadavka obstarávateľa o zmenu funkčného využitia plôch v 2 lokalitách. V lokalite č. 1 na parcelách č. 1566/2 a 1566/3 ide o zmenu funkčného využitia z funkcie – záhrady na funkciu stavebných pozemkov pre výstavbu RD. V lokalite č. 2 ide o návrh cyklistického chodníka Kapušany – Lada. Požiadavky boli schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Kapušanoch č. 16/2022 dňa 28.01.2022.
 • Dotknutá obec: Kapušany, Lada (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Obstarávateľ: Obec Kapušany, obecný úrad, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
 • IČO Obstarávateľa: 00327239
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  01.06.2022
  Oznámenie
  01.06.2022
  Text strategického dokumentu
  01.06.2022
  01.06.2022
  01.06.2022
  01.06.2022
  01.06.2022
  01.06.2022
  01.06.2022
  01.06.2022
  01.06.2022