Preskočit na obsah

Zmeny a Doplnky č. 4 Územného plánu mesta Turzovka

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: - aktualizovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta v súlade so súčasnými potrebami jeho rozvoja - vytvoriť predpoklady a podmienky pre ďalší rozvoj funkcie bývania v bytových a rodinných domoch - vytvoriť podmienky pre doplnenie občianskeho vybavenia na území mesta - doplniť a optimalizovať dopravné a technické vybavenie územia - riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania riešeného územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a únosnosti územia - regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy na území mesta - zabezpečiť ochranu životného prostredia a a prírodných hodnôt - zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva - stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.
 • Dotknutá obec: Podvysoká, Dlhé Pole, Turzovka, Olešná, Dlhá nad Kysucou, Veľké Rovné, Klokočov, Vysoká nad Kysucou, Korňa (okresy: Čadca, Žilina, Bytča)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Obstarávateľ: mesto Turzovka, 023 54 Turzovka 178
 • IČO Obstarávateľa: 00314331
 • Schvaľujúci orgán: mestské zastupiteľstvo Turzovka
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  20.10.2021
  Oznámenie
  20.10.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  22.12.2021
  Text strategického dokumentu
  20.10.2021
  20.10.2021
  20.10.2021
  20.10.2021
  20.10.2021
  20.10.2021
  20.10.2021
  20.10.2021
  20.10.2021