Zmeny a doplnky č. 4/2019 Územného plánu obce Biely Kostol

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmeny a doplnky ZaD č. 4/2019 majú za cieľ regulačne usmerniť spôsob využitia priestoru: - lokalita A1 - zmena funkčného využitia územia z C3 zmiešané územie na A1 bývanie v rodinných domoch - lokalita A2-1 - zmena funkčného využitia územia časti lokality A2 bývanie v bytových domoch, výroba na A2-1 bývanie v bytových domoch, občianska vybavenosť, zeleň a D8 šport, zeleň - lokalita A4 - zmena funkčného využitia územia z A4 bývanie v rodinných domoch na súkromné záhrady a zmena priestorového usporiadania, zrušenie časti miestnej komunikácie - lokalita A5 - zmena funkčného využitia územia z D4, D5 zeleň na A5 bývanie v rodinných domoch a zmena priestorového usporiadania, iné trasovanie miestnych komunikácií - lokalita A10 - zmena funkčného využitia územia z ornej pôdy na A10 bývanie v rodinných domoch - lokalita B2 - zmena funkčného využitia územia z A5 bývanie v rodinných domoch na B2 občianska vybavenosť (obchod a služby) - lokalita B3 - zmena funkčného využitia územia z A8 bývanie v rodinných domoch a ornej pôdy na B3 občianska vybavenosť (škola) - lokalita C1 - zmena funkčného využitia územia z C1 zmiešané územie (bývanie v bytových domoch, občianska vybavenosť, výroba) na C1 zmiešané územie (bývanie v bytových domoch, občianska vybavenosť), vypúšťa sa funkcia výroba - lokalita C6 - zmena funkčného využitia územia z občianskeho vybavenia na C6 zmiešané územie (občianska vybavenosť, bývanie v bytových domoch), dopĺňa sa funkcia bývanie v bytových domoch - cyklistická komunikácia - doplnenie trasy CK na Rekreačnej ulici
 • Dotknutá obec: Biely Kostol (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Obstarávateľ: Obec Biely Kostol - Obecný úrad, Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol
 • IČO Obstarávateľa: 31871461
 • Schvaľujúci orgán: obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  29.01.2020
  Oznámenie
  29.01.2020
  29.01.2020
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  24.03.2020
  Text strategického dokumentu
  29.01.2020
  29.01.2020
  29.01.2020
  29.01.2020
  29.01.2020
  29.01.2020
  29.01.2020
  29.01.2020
  29.01.2020