Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Prečín

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom riešenia v strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Prečín – návrh, sú navrhnuté lokality na rozvoj bytovej výstavby bývania v rodinných domoch. Riešené územia sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Jedná sa o: • Lokalita č. D3/1 navrhnutá pre výstavbu 1 rodinného domu v k. ú. Prečín mimo zastavaného územia obce, ktorá je v priamom dotyku s k. ú. Obce Počarová o celkovej výmere 0,05 ha, jedná sa o záber poľnohospodárskej pôdy v súkromnom vlastníctve, • Lokalita D3/2 navrhnutá pre výstavbu rodinného domu mimo zastavaného územia obce v k. ú. Prečín, nadväzujúca na lokalitu bývania schválenú v Zmenách a doplnkoch č. 2 UPN – obce Prečín. Na lokalite o výmere 0,15 ha poľnohospodárskej pôdy budú umiestnené 2 rodinné domy.
 • Dotknutá obec: Veľká Čierna, Domaniža, Počarová, Bodiná, Podskalie, Malé Lednice, Považská Bystrica, Ďurďové, Prečín (okresy: Žilina, Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Považská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Obstarávateľ: Obec Prečín, Prečín 304, 018 15 Prečín
 • IČO Obstarávateľa: 00317691
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Prečín
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  06.12.2022
  06.12.2022
  06.12.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  12.01.2023