Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Lysá pod Makytou

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE: CHARAKTER: Predmetom riešenia Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Lysá pod Makytou je zmena priestorového a funkčného usporiadania územia: TYP FUNKČNEJ PLOCHY: Areály a objekty pre bývanie v rodinných domoch; Zmiešaná funkcia plôch a objektov pre cestovný ruch a rekreáciu a plôch pre bývanie v rodinných domoch; Plochy a objekty pre cestovný ruch a rekreáciu; Územia priemyselnej výroby a skladov; DRUH POZEMKU: Orná pôda; TTP; Ostatná plocha; záhrada; Územia priemyselnej výroby a skladov; Zastavaná plocha a nádvorie; Zastavaná plocha; Ostatná plocha. HLAVNÉ CIELE: Hlavným cieľom ÚPN-O v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácii je zabezpečiť územnoplánovací dokument, ktorý: • komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady; • navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi udržateľného rozvoja; • vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitým zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt; • bude po schválení záväzným dokumentom pre obec, obyvateľov a ostatných účastníkov procesu povoľovania a realizácie plánovaných zámerov územného rozvoja. Bude riešiť funkčné využitie územia a stanoví limity a regulatívy pre jej rozvoj, stanoví plochy pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb. VZŤAH K INÝM STRATEGICKÝM DOKUMENTOM: • Územný plán regiónu Trenčianskeho kraja (ÚPN VÚC Trenčiansky kraj), Zmeny a doplnky č.1/2004 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, Zmeny a doplnky č.2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, Zmeny a doplnky č.3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, ktoré sú pre Územný plán obce Lysá pod Makytou záväzným územnoplánovacím dokumentom; • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Lysá pod Makytou, pre obdobie 2015-2025; • Pozemkové úpravy v k. ú. Lysá pod Makytou; • Územný plán obce Lysá pod Makytou, schváleného OZ Lysá pod Makytou, dňa 23.11.2005, č. uznesenia 91/2005, v zmysle zmien a doplnkov č.1, schválených dňa 26.10.2012, č. uznesenia 101/2012 a v zmysle zmien a doplnkov č. 2, schválených dňa 25.10.2018, č. uznesenia 73/2018; • R-ÚSES okresu Považská Bystrica 1994 a jeho aktualizácia z roku 2005; • Platné územnoplánovacie dokumentácie okolitých obcí: Lúky, Zubák, Lazy pod Makytou.
 • Dotknutá obec: Zubák, Lysá pod Makytou, Lúky, Lazy pod Makytou (okres: Púchov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Púchov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova 820/16, 02001 Púchov
 • Obstarávateľ: Obec Lysá pod Makytou
 • IČO Obstarávateľa: 00317471
 • Schvaľujúci orgán: Obec Lysá pod Makytou
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  25.01.2022
  Oznámenie
  25.01.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  09.05.2022
  Text strategického dokumentu
  25.01.2022