Preskočit na obsah

Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Divinka

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: -aktualizovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu obce v súlade so súčasnými potrebami jej rozvoja, -vytvoriť podmienky pre rozvoj funkcie bývania vo väzbe na zastavané územie obce, -vytvoriť podmienky pre rozvoj drobnej nezávadnej výroby a občianskeho vybavenia, -vytvoriť podmienky pre umiestnenie obecného zberného dvora, -riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania riešeného územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a únosnosti územia, -regulovať a koordinovať investičné záujmy v území obce, -zabezpečiť ochranu životného prostredia, kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt, -stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.
 • Dotknutá obec: Divinka (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Obec Divinka, Divinka 142, 013 31 Divina
 • IČO Obstarávateľa: 00321222
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  26.05.2022
  Oznámenie
  26.05.2022
  Text strategického dokumentu
  26.05.2022
  26.05.2022
  26.05.2022
  26.05.2022
  26.05.2022
  26.05.2022
  26.05.2022