Preskočit na obsah

Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu mesta Krásno nad Kysucou

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: - aktualizovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta v súlade so súčasnými potrebami jeho rozvoja - vytvoriť predpoklady a podmienky pre ďalší rozvoj funkcie bývania v rodinných a bytových domoch - vytvoriť podmienky pre rozvoj funkcie občianskeho vybavenia v meste - riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania riešeného územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a únosnosti územia - regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy na území mesta - zabezpečiť ochranu životného prostredia a prírodných hodnôt - zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva - stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.
 • Dotknutá obec: Zborov nad Bystricou, Dunajov, Krásno nad Kysucou, Klubina, Čadca, Oščadnica (okres: Čadca)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Obstarávateľ: mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 032 02 Krásno nad Kysucou
 • IČO Obstarávateľa: 00314072
 • Schvaľujúci orgán: mestské zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  02.11.2021
  Oznámenie
  02.11.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  23.12.2021
  Text strategického dokumentu
  02.11.2021
  02.11.2021
  02.11.2021
  02.11.2021
  02.11.2021
  02.11.2021
  02.11.2021
  02.11.2021
  02.11.2021