Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O Visolaje

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: V ZaD č.3 ÚPN-O Visolaje je navrhnutá plocha, ktorá bola riešená vo výhľade platnej ÚPD na pozemku p. č. KN-C 887/1 k.ú. Visolaje na celkovej výmere 49 240m2. Navrhovaná plocha nadväzuje na v platnom územnom pláne schválené výrobné územie – priemyselný park PR2, PR3, PR4 s regulatívmi RV01 a funkčnou charakteristikou ako územie pre logistiku, zariadenia výroby, skladov, výrobných služieb, bez zásadných negatívnych vplyvov na okolie a životné prostredie. Dopravné napojenie novonavrhovanej plochy ako i plôch PR2-PR4 je na cestu I/61 kategórie C 9,5/80 a to okružnou križovatkou s vyústením na plochu PR4 a prepojením na novonavrhovanú plochu, ktorá bola už predmetom jednania a odsúhlasenia na SSC Bratislava. Napojenie na technickú infraštruktúru: Zásobovanie elektrickou energiou bude riešené cez novú trafostanicu 2 x 1000 kVA a novou VN 22 kV prípojkou k navrhovanej trafostanici. Zásobovanie vodou bude riešené dvomi samostatnými studňami, odkanalizovanie samostatnou ČOV s vyustením do priľahlého potoka.
 • Dotknutá obec: Dolný Lieskov, Horný Lieskov, Visolaje, Beluša, Slopná (okresy: Považská Bystrica, Púchov)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Považská Bystrica, SP - Púchov
 • Obstarávateľ: Obec Visolaje
 • IČO Obstarávateľa: 03117888
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  07.11.2018
  Oznámenie
  09.11.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  13.12.2018
  Text strategického dokumentu
  07.11.2018