Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Zborov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom riešenia ÚPD „Z a D č. 2/2021 ÚPN-O Zborov“ je aktualizovať schválenú koncepciu rozvoja obce v súlade s aktuálnymi potrebami jej územného rozvoja, najmä s potrebou vykonania jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami, v zmysle § 8g zákona 330/1991 Z.b. o pozemkových úpravách. Aktualizácia Územného plánu obce Zborov v určenom rozsahu nie je v rozpore so zadávacím dokumentom pre ÚPN obce Zborov. Návrh nových funkčných plôch vyplynul z aktuálnej požiadavky a dopytu a funkčné zmeny jednotlivých plôch sú riešené predovšetkým v priamej nadväznosti na plochy obdobnej funkcie podľa platného územného plánu, respektíve pôvodné funkcie vhodne dopĺňajú.
 • Dotknutá obec: Chmeľová, Andrejová, Zborov, Bardejov, Stebník, Smilno (okres: Bardejov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bardejov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Dlhý rad 16, 08501 Bardejov
 • Obstarávateľ: Obec Zborov
 • IČO Obstarávateľa: 00322742
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo Zborov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  01.03.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  09.01.2023
  Text strategického dokumentu
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022