Preskočit na obsah

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE OSTRATICE

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Ciele riešenia strategického dokumentu Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Ostratice vyplývajú z účelu a zamerania využitia územnoplánovacej dokumentácie. V riešení dokumentácie Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Ostratice je potrebné v súlade s § 11, ods.5 stavebného zákona, doplniť riešenie územno-technických a environmentálnych problémov a doplniť územný rozvoj obce zodpovedajúci potenciálu územia a potrebám obyvateľov obce pri rešpektovaní princípov trvaloudržateľného rozvoja. Územnoplánovací dokument komplexne aktualizuje územný rozvoj vymedzených častí územia obce a bude po schválení záväzným dokumentom pre obec, obyvateľov obce a ostatných účastníkov procesu povoľovania a realizácie plánovaných zámerov územného rozvoja obce. Rieši nové funkčné využitie častí územia obce a stanovuje limity a regulatívy pre ich rozvoj.
 • Dotknutá obec: Livina, Ostratice, Nadlice, Žabokreky nad Nitrou, Pravotice, Nedašovce, Partizánske (okresy: Partizánske, Bánovce nad Bebravou)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Partizánske
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. SNP 151/6, 95801 Partizánske
 • Obstarávateľ: Obec Ostratice, Obecný úrad č. 200, 956 34 Ostratice
 • IČO Obstarávateľa: 00310905
 • Schvaľujúci orgán: Obec Ostratice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  27.06.2022
  Oznámenie
  27.06.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  04.08.2022
  Text strategického dokumentu
  27.06.2022
  27.06.2022
  27.06.2022
  27.06.2022
  27.06.2022
  27.06.2022
  27.06.2022