Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Slaná

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Územný plán obce Nižná Slaná bol spracovaný v roku 2005-2006 a schválený Obecným zastupiteľstvom v Nižnej Slanej uznesením č. 2/6/2007 zo dňa 27.02.2007. Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) obce Nižná Slaná č.1/2007 o záväzných častiach ÚPN obce bolo schválené dňa 27.02.2007, právnu účinnosť nadobudlo dňa 220.03.2007. Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Nižná Slaná (ďalej len ZaD ÚPN obce) boli spracované v rokoch 2010-2011 a schválené Obecným zastupiteľstvom v Nižnej Slanej uznesením č.5/3/2012 -1 zo dňa 05.12.2012.. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Nižná Slaná č. 1/2012 bolo schválené dňa 05.12.2012, právnu účinnosť nadobudlo dňa 10.01.2012. Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Nižná Slaná sú spracované na základe objednávky obce Nižná Slaná a uzavretej zmluvy o dielo. Spracovateľom ZaD č. 2 ÚPN obce Nižná Slaná je URBAN studio, s. r. o., Košice, projektová kancelária. Prípravné práce obce Nižná Slaná boli realizované v 01-02/2022. Osobnou a odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD je Ing. Martin Hudec, Košice, reg. číslo 438.
 • Dotknutá obec: Nižná Slaná (okres: Rožňava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rožňava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ernesta Rótha 30, 04801 Rožňava
 • Obstarávateľ: Obec Nižná Slaná, Námestie SNP č. 54/5, 049 23 Nižná Slaná
 • IČO Obstarávateľa: 00328596
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  04.05.2022
  Oznámenie
  04.05.2022
  Text strategického dokumentu
  04.05.2022