Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Dubodiel

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Korigovať pôvodne stanovené a iniciovať kvalitatívne nové rozvojové procesy sociálneho a hospodárskeho rozvoja, odrážajúce aktuálne územno-rozvojové požiadavky v oblasti rozvoja funkcie bývania v rodinných domoch, požiadavky na úpravu dopravných vzťahov v zmysle jestvujúcich vlastníckych požiadaviek, požiadavky na občiansku vybavenosť najmä pre účely pripravovaných rozvojových zámerov obce Dubodiel, zapracovanie príslušných ustanovení vyplývajúcich z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie obce, t. j. ÚPN VÚC TSK v znení Zmien a doplnkov č. 2.
 • Dotknutá obec: Trenčianske Jastrabie, Dubodiel, Trenčín, Veľká Hradná, Selec (okres: Trenčín)
 • Príslušný orgán: OkÚ Trenčín
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 3, 91149 Trenčín
 • Obstarávateľ: Obec Dubodiel
 • IČO Obstarávateľa: 00311537
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Dubodiel
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  25.01.2018
  Oznámenie
  25.01.2018
  25.01.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  23.02.2018