Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Spišské Podhradie

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom spracovania ZaD č.2 ÚPN-O je doplniť schválenú koncepciu rozvoja mesta v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja mesta. V tomto zmysle je hlavným cieľom riešenia ZaD č.2 ÚPN-O aktualizovať záväznú časť ÚPN mesta, t.j. aktualizovať regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania obce, vymedzenie funkčných plôch a územno-technické podmienky pre umiestňovanie verejnoprospešných stavieb, zariadení verejného dopravného a technického vybavenia.
 • Dotknutá obec: Spišské Podhradie (okres: Levoča)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Levoča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Majstra Pavla 59, 05401 Levoča
 • Obstarávateľ: Mesto Spišské Podhradie
 • IČO Obstarávateľa: 00329622
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo Spišské Podhradie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  21.04.2017
  Oznámenie
  21.04.2017
  zip
  21.04.2017
  21.04.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  25.05.2017