Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu Mesta Rajec

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: - vytvoriť podmienky pre rozvoj funkcie bývania vo väzbe na zastavané územie, vytvoriť podmienky pre dobudovanie potrebnej občianskej vybavenosti v oblasti športu a rekreácie, aktualizovať a spresniť funkčné využitie existujúcich plôch výroby, vytvoriť podmienky pre dobudovanie dopravného a technického vybavenia územia, riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania riešeného územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a únosnosti územia, koordinovať záujmy v území mesta, zabezpečiť ochranu životného prostredia a stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.
 • Dotknutá obec: Rajec (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
 • IČO Obstarávateľa: 00321575
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  24.08.2020
  Oznámenie
  24.08.2020
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  02.10.2020
  Text strategického dokumentu
  24.08.2020
  24.08.2020
  24.08.2020
  24.08.2020
  24.08.2020
  24.08.2020
  24.08.2020
  24.08.2020
  24.08.2020
  24.08.2020