Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Dulvoa Ves

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena vo funkčnom využití plochy bývania rodinných domov v hraniciach navrhovaného zastavaného územia obce.
 • Dotknutá obec: Dulova Ves (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Obstarávateľ: Obec Dulova Ves, 082 52
 • IČO Obstarávateľa: 00327000
 • Schvaľujúci orgán: obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.