Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Bzince pod Javorinou

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom riešenia Zmien a doplnkov č. 2/2020 sú tieto body: · Zapracovanie zásad a regulatívov z aktualizovanej územnoplánovacej dokumentácie regiónu Trenčianskeho samosprávneho kraja. · Vymedzenie plôch pre rozvoj individuálnej rodinnej výstavby prevažne kopaničiarskeho charakteru. · Vymedzenie plochy pre rozvoj rekreácie. · Vymedzenie plochy pre výrobnú zónu. · Spresnenie polohy navrhovaného vodojemu severne od zastavaného územia časti Dolné Bzince, vrátane jeho zaradenia medzi verejnoprospešné stavby. · Zmena časti plochy výrobného územia Poľnohospodárskeho družstva v Dolných Bzinciach na územie obytné, určené na prechodné a/alebo sezónne bývanie majiteľov a pracovníkov družstva. · Vytvorenie novo navrhovaného dopravného napojenia rozvojových lokalít bývania podľa platného územného plánu, s označením B1, B2, B4, v smere od regionálnej cesty II/581 od Nového Mesto nad Váhom, pri odbočke pod baňou, severným smerom poza jestvujúcu ČOV, okolo areálu futbalového ihriska až po lokality B1, B2, B4. · Vypustenie navrhovaného cestného prepojenia s cyklotrasou v smere od lokality Cetuna do časti Pod Višňovým. · Úprava minimálnej výmery stavebných pozemkov. · Definovanie regulatívu s podmienkou spracovania urbanisticko - zastavovacej štúdie pre lokality v Hrušovom, medzi cestou II/581 a III/1239. · Vypustenie ochranných pásiem cintorínov v zmysle Zákona č. 398/2019 Z.z. z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
 • Dotknutá obec: Višňové, Bzince pod Javorinou, Lubina, Čachtice, Moravské Lieskové, Vaďovce, Dolné Srnie, Nové Mesto nad Váhom (okres: Nové Mesto nad Váhom)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto n./Váhom
 • Obstarávateľ: Obec Bzince pod Javorinou
 • IČO Obstarávateľa: 00311456
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  22.05.2020
  Oznámenie
  22.05.2020
  Text strategického dokumentu
  22.05.2020
  22.05.2020
  22.05.2020
  22.05.2020
  22.05.2020