Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 14 Územného plánu mesta Piešťany

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: V uplynulom období potrebu zmeny ÚPN mesta Piešťany vyvolali zmenené predpoklady: : 1. v lokalite Nová Lodenica, ktorá je pôvodne znením Zmien a doplnkov č. 8 ÚPN mesta Piešťany vymedzená pre rozvoj plôch bývania (BD, RD), športovo-rekreačných aktivít a zariadení rôznych podnikateľských aktivít na vytvorenie priaznivejších podmienok pre vznik modernej a atraktívnej mestskej polyfunkčnej zóny so zastúpením funkcií bývania (BD a RD), potrebnej komerčnej a sociálnej vybavenosti, športovej vybavenosti, zariadení rôznych podnikateľských aktivít a v ťažiskovom priestore rozsiahlych plôch verejnej parkovej zelene; 2. v lokalite areálu pôvodnej hlásky pri Bratislavskej ceste, ktorá je aktuálnym znením Územného plánu mesta Piešťany definovaná ako plochy zariadení technickej infraštruktúry, na zohľadnenie reálneho stavu v predmetnom území a jeho zaradenie do funkčných plôch prevádzok a zariadení rôznych podnikateľských aktivít.
 • Dotknutá obec: Piešťany, Drahovce (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Piešťany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany
 • Obstarávateľ: Mesto Piešťany, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany
 • IČO Obstarávateľa: 00612031
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  15.08.2022
  Oznámenie
  15.08.2022
  15.08.2022
  16.08.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  30.09.2022