Zmeny a doplnky č. 12 Územného plánu mesta Piešťany (ZaD č. 12 ÚPN)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Ciele ZaD č.12 ÚPN: ? Aktualizácia platného územnoplánovacieho dokumentu mesta (ÚPN mesta Piešťany), ktorá zohľadňuje nové skutočnosti a potreby mesta ovplyvňujúce priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia mesta Piešťany, s cieľom trvalého súladu činností v riešenom území vo väzbe na susedné obce, na starostlivosť o životné prostredie, na dosiahnutie ekologickej rovnováhy, na šetrné využívanie prírodných zdrojov, civilizačných a kultúrnych hodnôt. ? Potreba doplnenia riešeného územia o nové aktivity, kompatibilné s ostatnými funkčnými systémami v území mesta. ? Stanovenie rozsahu územia, ktoré je vhodné pre realizovanie zámerov v komplexných súvislostiach mesta a jeho krajinného kontextu. ? Definovanie zaťaženia územia uvažovanými zámermi a požiadavky na verejné a technické vybavenie, ktoré z realizácie zámerov vyplynú. Dôvody obstarania ZaD č.12 ÚPN: ? zmenené predpoklady, za ktorých bol pôvodný ÚPN - mesta schválený, ? požiadavky vlastníkov pozemkov v dotknutých lokalitách na zmenu funkčného využitia ich pozemkov, potreba koordinovať umiestnenia stavieb a stavebné aktivity na území mesta, doplnenie plôch pre verejnoprospešné stavby.
 • Dotknutá obec: Piešťany, Trebatice, Drahovce (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Piešťany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany
 • Obstarávateľ: Mesto Piešťany
 • IČO Obstarávateľa: 00612031
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  26.11.2020
  Oznámenie
  26.11.2020
  26.11.2020