Preskočit na obsah

ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY – TRNOVECKÁ ZÁTOKA

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Obstaraním ÚPN-Z ZaD č.1 Trnovecká zátoka mesto Liptovský Mikuláš získa záväzný územnoplánovací dokument, ktorý bude podrobnejšie stanovovať zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia pri rešpektovaní zásad ochrany prírody a tvorby životného prostredia.
 • Dotknutá obec: Liptovský Trnovec (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Obstarávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
 • IČO Obstarávateľa: 00315524
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  16.09.2021
  Text strategického dokumentu
  16.09.2021
  16.09.2021