Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Príslop

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom spracovania Zmien a Doplnkov č. 1 územného plánu obce Príslop, sú požiadavky, ktoré vyplynuli z územnotechnických zmien a z aktuálnej požiadavky a dopytu. K požiadavke spracovania Zmeny a Doplnky č. 1 územného plánu obce Príslop došlo predovšetkým vo funkčnom využití plôch cestovného ruchu, v hraniciach súčasného a navrhovaného zastavaného územia obce. To má dopad aj na súvisiace demografické a sociálne aspekty obce, rozvojové zámery s aktuálnymi majetkovo-právnymi možnosťami obce a zhodnotenie využiteľnosti územia. K zmenám došlo vo funkčnom využití plôch zelene v centrálnej časti obce na parcelách číslo 30, 31, 32, 33 na plochu rekreácie a cestovného ruchu v hraniciach súčasného zastavaného územia obce. To má dopad na rozvojové zámery obce a s tým súvisiace zhodnotenie využiteľnosti územia.
 • Dotknutá obec: Príslop (okres: Snina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Snina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Partizánska1057, P.O.Box 17, 06901 Snina
 • Obstarávateľ: Obec Príslop, Príslop č. 41, 067 66 p. Kolbasov
 • IČO Obstarávateľa: 00323438
 • Schvaľujúci orgán: OZ Príslop
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  26.02.2020
  Oznámenie
  26.02.2020
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  03.04.2020
  Text strategického dokumentu
  26.02.2020
  26.02.2020
  26.02.2020
  26.02.2020
  26.02.2020
  26.02.2020
  26.02.2020
  26.02.2020
  26.02.2020
  26.02.2020
  26.02.2020
  26.02.2020