Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Domaniža

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: - Aktualizácia platnej územnoplánovacej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou pre ďalší územný rozvoj územia obce Domaniža. Tento dokument zosúladí navrhované stavebné zámery s komplexným priestorovým usporiadaním a funkčným využívaním riešeného územia, skvalitní dopravnú infraštruktúru obce v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Hlavným cieľom strategického dokumentu je: - Vytvoriť podmienky pre funkciu bývania - Vytvoriť podmienky pre funkciu rekreácie - Vytvoriť podmienky pre funkciu poľnohospodárskej výroby - Zabezpečiť ochranu životného prostredia, kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt v území - Regulovať a koordinovať investičné záujmy v území obce - Zosúladiť záujmy obecné so záujmami celospoločenskými, rešpektovaním aktuálneho ÚPN - VÚC Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov - Vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby.
 • Dotknutá obec: Domaniža, Čelkova Lehota, Sádočné, Malé Lednice, Pružina, Prečín (okres: Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Považská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Obstarávateľ: Obec Domaniža
 • IČO Obstarávateľa: 00317195
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  15.03.2023
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  03.05.2023
  Text strategického dokumentu
  15.03.2023