Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta (ZaD č. 1 ÚPN-M) Vrbové

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Ciele ZaD č. 1 ÚPN-M: · Aktualizácia platného územnoplánovacieho dokumentu mesta (ÚPN-M Vrbové), ktorá zohľadňuje nové skutočnosti a potreby mesta ovplyvňujúce priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia mesta Vrbové, s cieľom trvalého súladu činností v riešenom území vo väzbe na susedné obce, na starostlivosť o životné prostredie, na dosiahnutie ekologickej rovnováhy, na šetrné využívanie prírodných zdrojov, civilizačných a kultúrnych hodnôt. · Potreba doplnenia riešeného územia o nové aktivity, kompatibilné s ostatnými funkčnými systémami v území mesta · Stanovenie rozsahu územia, ktoré je vhodné pre realizovanie zámerov v komplexných súvislostiach mesta a jej krajinného kontextu · Definovanie zaťaženia územia uvažovanými zámermi a požiadavky na verejné a technické vybavenie, ktoré z realizácie zámerov vyplynú. Predmet ZaD č. 1 ÚPN-M: · Lokalita Hačky - zmena funkčného využitia z poľnohospodárskej pôdy na rekreačné plochy a záhrady s rekreačnými chatkami; · Lokalita nad štadiónom - zmena funkčného využitia z poľnohospodárskej pôdy na plochu pre výstavbu rodinných domov; · Lokalita Šípkovec II – rozšírenie lokality BN-RD.4 o nové plochy pre výstavbu rodinných domov; · Lokalita Beňovského ul. - zmena funkčného využitia z plôch polyfunkčných na plochy občianskej vybavenosti na Ul. Beňovského s presmerovaním vstupu z ulice Fraňa Kráľa na Beňovského ulicu; · Lokalita CMČ-BVZ.1B - zmena funkčného využitia z plôch pre občiansku vybavenosť na polyfunkčné plochy (bývanie a vybavenosť) ; · Lokalita pri štadióne – ŚN-ŠR.2 – rozšírenie navrhovanej lokality pre šport, vrátane dopravných kapacít · V celom katastri mesta Vrbové - posilnenie dopravných a parkovacích kapacít pre šport, cykloturistiku; - rozšírenie oddychových zón v meste s výsadbou drevín; - úprava záväzných regulatívov pre funkčné plochy výroby, zelene a rekreácie.
 • Dotknutá obec: Vrbové, Krakovany (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Piešťany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany
 • Obstarávateľ: Mesto Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
 • IČO Obstarávateľa: 00313190
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo mesta Vrbové
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  24.10.2019
  Oznámenie
  24.10.2019
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  27.11.2019
  Text strategického dokumentu
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019
  24.10.2019