Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Brehov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom spracovania Zmien a doplnkov č.1 ÚPN O Brehov je ustanoviť pre obec Brehov (v rozsahu jeho administratívnych hraníc) zásady a regulatívy v zmysle § 11, ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon). Vymedzeným riešeným územím predmetných ZaD č.1 UPN obce Brehov je katastrálne územie obce Brehov. Zmeny a doplnky územného plánu obce sa spracovávajú z dôvodu zmien a doplnkov funkčného využitia územia v zastavanom území obce v zmysle požiadaviek obyvateľov obce.
 • Dotknutá obec: Sirník, Oborín, Brehov, Cejkov, Zemplínske Jastrabie (okresy: Trebišov, Michalovce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trebišov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Námestie mieru 804/1 , 07501 Trebišov
 • Obstarávateľ: Obec Brehov
 • IČO Obstarávateľa: 00331376
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Brehov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  09.09.2021
  Oznámenie
  09.09.2021
  09.09.2021
  09.09.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  14.10.2021