Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu Hurbanovo

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom obstarania a spracovania dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2018 ÚPN mesta Hurbanovo je zosúladiť navrhovanú zmenu funkčného využitia územia s komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti schváleného územného plánu mesta. Hlavným cieľom návrhu dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2018ÚPN mesta Hurbanovo je zmena funkčného využitia lokalít.
 • Dotknutá obec: Bajč, Martovce, Hurbanovo, Imeľ, Dulovce, Svätý Peter (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: OkÚ Komárno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Gen. Klapku 7, 94501 Komárno
 • Obstarávateľ: mesto Hurbanovo, Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo
 • IČO Obstarávateľa: 00501140
 • Schvaľujúci orgán: Mesto Hurbanovo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  09.05.2018
  Oznámenie
  04.05.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  17.07.2018
  Text strategického dokumentu
  04.05.2018
  04.05.2018