Zmeny a doplnky č. 1/2018 mesta Pezinok

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavné ciele navrhovaných Zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN mesta Pezinok sú: • Zosúladenie Územného plánu mesta Pezinok s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou - Územným plánom regiónu - Bratislavský samosprávny kraj v znení zmien a doplnkov. • V roku 2018 bola Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 17 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vyhlásená Pamiatková zóna Pezinok. Zmeny a doplnky č. 1/2018 ÚPN mesta Pezinok majú v zmysle § 29 odsek 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov za cieľ zosúladiť Územný plán mesta Pezinok so Zásadami ochrany pamiatkového územia. • Zmeny funkčného využitia a priestorového usporiadania vo vymedzených lokalitách, ktoré reagujú na aktuálne požiadavky rozvoja mesta. • parcela registra „C“ č. 1044/1 k. ú. Pezinok sú v zmysle UPN súčasťou urbanistického obvodu U03, urbanistický blok č. 03-03 s funkčným využitím „ÚŠZ - Územie špecifického záujmu“. Plochu pozemku parcely zmeniť na funkčné využitie „Územie občianskej vybavenosti - školy“ • parcely registra „C“ č. 1341/1, 1341/2, 1341/3, 1341/5, 1341/6, 1341/7, 1341/8, 1341/9, 1341/10, 1343/1, 1343/2, 1343/3, 1344, 1345/1, 1345/3, 1345/7, 1345/9, 1345/10 a 1345/11 k. ú. Pezinok sú v zmysle UPN súčasťou urbanistického obvodu U03, urbanistický blok č. 03-04 s funkčným využitím „OV-ŠT - Územie občianskej vybavenosti - šport a telovýchova“. Plochy pozemkov parciel zmeniť na funkčné využitie „OÚ-RD - obytné územie - rodinné domy“ • Oprava technických chýb v textovej a grafickej časti
 • Dotknutá obec: Viničné, Vinosady, Slovenský Grob, Šenkvice, Svätý Jur, Limbach, Pezinok (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Pezinok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
 • Obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
 • IČO Obstarávateľa: 00305022
 • Schvaľujúci orgán: mestské zastupiteľstvo mesta Pezinok
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  22.03.2019
  Oznámenie
  22.03.2019
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  10.09.2019
  Text strategického dokumentu
  22.03.2019
  22.03.2019
  22.03.2019
  22.03.2019
  22.03.2019
  22.03.2019
  22.03.2019
  22.03.2019