Preskočit na obsah

Zmeny a doplnky 03/2021 Územného plánu obce Ducové

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom návrhu ZMIEN A DOPLNKOV 03/2021 ÚPN obce Ducové je prehodnotiť reálne možnosti vytvorenia: - nových funkčných plôch bývania v rodinných a bytových domoch s občianskou vybavenosťou, zeleňou, plôch rekreácie a športu v návrhovej etape (vrátane príslušnej dopravnej a technickej vybavenosti), resp. vo výhľadovej etape a to zmenou funkčného využitia časti jestvujúcich funkčných plôch stanovených v platnom ÚPN v lokalite „I“ v návrhovej a výhľadovej etape, - nových funkčných plôch výroby, občianskej vybavenosti a služieb v návrhovej etape zmenou funkčného využitia z časti jestvujúcich funkčných plôch stanovených v platnom ÚPN v lokalite „I“ v návrhovej etape a z časti jestvujúcich funkčných plôch poľnohospodárskej výroby, - nových funkčných plôch výroby - povrchová ťažba, resp. dobývanie štrku v návrhovej etape s následnou zmenou na funkčné plochy rekreácie (jazero na chov rýb) – nová lokalita. Ďalej je potrebné aj reálne možnosti vytvorenia funkčných plôch rekreácie vo výhľadovej etape v jestvujúcej lokalite „J“, doplniť prístupovú komunikáciu do jestvujúceho areálu poľnohospodárskej výroby, komunikácie pre cyklistov a peších z navrhovaných funkčných plôch bývania do centra obce, resp. prehodnotiť jestvujúce hygienické ochranné pásma stanovené v platnom územnom pláne obce. Vzhľadom k tomu, že v roku 2019 bol spracovaný RÚSES okresu Piešťany (spracovateľ ESPRIT, s.r.o., Banská Štiavnica), ktorý prehodnotil a spresnil RÚSES okresu Trnava z roku 1994, dochádza v ZMENÁCH A DOPLNKOCH 03/2021 aj k premietnutiu RÚSES okresu Piešťany z roku 2019 na územie obce.
 • Dotknutá obec: Modrová, Piešťany, Horná Streda, Modrovka, Ducové, Hubina (okresy: Nové Mesto nad Váhom, Piešťany)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Piešťany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany
 • Obstarávateľ: Obec Ducové
 • IČO Obstarávateľa: 31826270
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo Obce Ducové
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  01.03.2022
  Oznámenie
  01.03.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  12.05.2022
  13.05.2022
  Text strategického dokumentu
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022
  01.03.2022