Preskočit na obsah

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 9)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom predmetnej zmeny OP KŽP je predovšetkým reflektovať na pretrvávajúce dlhodobé problémy s kvalitou ovzdušia, najmä na prekračovanie limitných hodnôt pre prachové častice PM (PM10 a PM2,5) na Slovensku, na ktorom sa vo vykurovacom období v značnej miere podieľajú domácnosti vykurované kotlami na pevné palivo, a preto je ich potrebné nahradiť novým kotlami spaľujúcimi nízkoemisné palivo (zemný plyn). Z tohto dôvodu sa do prioritnej osi 1 (ďalej aj „PO 1“), špecifického cieľa (ďalej aj „ŠC“) 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality navrhuje doplniť nová podaktivita zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach nízkoemisnými spaľovacími zariadeniami. Vzhľadom na infringement vedený od roku 2010 voči SR v súvislosti s nedodržiavaním limitných hodnôt pre prachové častice, ktorý v prípade nedostatočného riešenia situácie prináša v roku 2019 pre SR riziko súdneho konania, cieľom navrhovanej zmeny OP KŽP je umožniť už v blízkej dobe podporu a implementáciu opatrení prispievajúcich k plneniu záväzkov vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • IČO Obstarávateľa: 42181810
 • Schvaľujúci orgán: Vláda SR
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  08.02.2019
  Oznámenie
  08.02.2019
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  01.03.2019
  Text strategického dokumentu
  08.02.2019