Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 7)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny OP KŽP je aktualizácia hodnôt čiastkových cieľov ukazovateľov výkonnostného rámca. Zmeny sa týkajú finančného ukazovateľa výkonnostného rámca jednotlivých prioritných osí, ako aj vybraných ukazovateľov výstupu. Cieľom úprav je premietnuť do výkonnostného rámca OP KŽP vplyv externých faktorov, legislatívnych zmien, ako aj súčasný stav v implementácii operačného programu.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
 • IČO Obstarávateľa: 42181810
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.