Zmena navrhovanej činnosti "I/67-033 Stratená most"

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom stavebnej akcie je rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 67-033, ktorý prevádza dopravu na ceste I/67 cez rieku Hnilec v k.ú. Stratená. Mostný objekt bol postavený v roku 1949 a v súčasnosti je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Cieľom stavby je rekonštrukcia mosta podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na tomto cestnom ťahu. Rekonštrukcia mosta pozostáva z čiastočného vybúrania nosnej konštrukcie a zhotovenia novej nosnej konštrukcie mosta. Do pôvodného spôsobu založenia mosta sa nezasahuje. Navrhované zmeny oproti pôvodnému stavu: - nová nosná konštrukcia mosta (nová 1-poľová dosková nosná konštrukcia uložená na pôvodných oporách, ale nových úložných prahoch; na spodnú stavbu je nosná konštrukcia uložená na opore 1 cez ložiská a na opore 2 je priamo spojená cez vrubový kĺb) - nové prechodové oblasti mosta s ich novým odvodnením, - nové úložné prahy, nová záverná stienka, lož. bloky - izolácia proti zemnej vlhkosti - podkladové bloky pod drenáž - drenáž na rube stojky rámovej konštrukcie - izolácia nosnej konštrukcie mosta - rímsy na moste - prechodové bloky ríms, úpravy svahov - nová vozovka na moste a ceste - dosypanie krajníc - zvodidlá na moste a ceste - nové revízne schodisko za mostom pre prístup do koryta rieky - oprava poškodených panelov pôvodnej úpravy koryta, sanačné práce - výmena obrusnej a ložnej vrstvy vozovky cesty I/67 v dĺžke 100m
 • Dotknutá obec: Stratená (okres: Rožňava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rožňava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ernesta Rótha 30, 04801 Rožňava
 • Navrhovateľ: Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  28.01.2020
  Text oznámenia o zmene
  28.01.2020
  28.01.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  18.03.2020