Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Zmena a doplnok č. 6 ÚPN- SÚ Bytča

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: - aktualizovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta v súlade s aktuálnymi predpismi a dokumentmi - spresniť reguláciu schválených plôch s funkciou bývania v miestnej časti Hliník nad Váhom tak, aby umožňovala jednoznačný výklad a nevznikali pochybnosti pri povoľovaní novej výstavby
 • Dotknutá obec: Bytča (okres: Bytča)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bytča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Zámok 104, 01401 Bytča
 • Obstarávateľ: Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča
 • IČO Obstarávateľa: 00321192
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  15.07.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  15.08.2022