Preskočit na obsah

Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Aktualizácia platného Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste č. 69/2016 zo dňa 9.6.2016 v znení Zmeny a Doplnku č. 1, schválenej Uznesením Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste č. 94/2017 zo dňa 15.6.2017. Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto je obstarávaná v súlade s ustanoveniami § 30 Zákona č. 50/76 Zb. ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a spracovaná v súlade s § 12 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. Na základe rozsahu riešeného územia, navrhovaného funkčného využitia a priestorového usporiadania je možné konštatovať, že Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN Mesta Kysucké Nové Mesto, ako strategický dokument ktorý rieši výlučne využitie malých území na miestnej úrovni, nebude mať významný vplyv na životné prostredie a taktiež nebude vytvárať rámec pre schválenie niektorej z činností uvedených v prílohe č.8 zákona 24/2006 Z.z.
 • Dotknutá obec: Rudinka, Kysucký Lieskovec, Nesluša, Lopušné Pažite, Kysucké Nové Mesto, Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Radoľa, Ochodnica, Rudina, Povina (okres: Kysucké Nové Mesto)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Kysucké N. Mesto
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Litovelská 1218, 02401 Kysucké Nové Mesto
 • Obstarávateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie Slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 • IČO Obstarávateľa: 00314099
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  20.08.2018
  Oznámenie
  20.08.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  27.09.2018
  Text strategického dokumentu
  20.08.2018