Zmena a doplnok č. 10 Územného plánu mesta Partizánske

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom obstarania a spracovania územnoplánovacej dokumentácie Zmien a doplnkov č. 10 ÚPN mesta Partizánske je prehodnotenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia.
 • Dotknutá obec: Partizánske (okres: Partizánske)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Partizánske
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. SNP 151/6, 95801 Partizánske
 • Obstarávateľ: Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
 • IČO Obstarávateľa: 00310905
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  15.06.2020
  Oznámenie
  15.06.2020
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  15.07.2020
  Text strategického dokumentu
  15.06.2020
  15.06.2020
  15.06.2020